13.9.2017/4386

Punktskatt – Import från medlemsstat – Eget bruk – Kommersiellt syfte – Importbegränsning – Snus

Givet: 13.9.2017
Liggarnummer: 4386
Diarienummer: 1009/2/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T4386

A hade från Sverige till Finland infört snus, för vilket importbegränsning gällde. Tullen hade ålagt A att betala tobaksaccis och skattetillägg till den del som den införda mängden hade överstigit den mängd som enligt tobakslagen får införas för eget bruk.

I målet hade inte ens påståtts att A skulle ha innehaft de i Sverige för konsumtion frisläppta produkterna i kommersiellt syfte på det sätt som avses i 72 § och 75 § 1 mom. i punktskattelagen. Följaktligen fanns det inte grunder för att bära upp punktskatt i Finland. Förvaltningsdomstolen hade upphävt Tullens efterbeskattningsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde slutsatsen.

Punktskattelagen 2 §, 7 §, 72 § (182/2010) 1, 2 och 3 mom. samt 75 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Paula Makkonen.

 
Publicerad 13.9.2017