13.9.2017/4383

Avfallslagen – Nedskräpningsförbud – Miljöskyddslagen – Förbud mor förorening av jordmån – Förvaltningstvång – Tillämplig lag

Givet: 13.9.2017
Liggarnummer: 4383
Diarienummer: 3993/1/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T4383

Den fastighet som det var frågan om skulle på det hela taget anses nedskräpad så som avses i 72 § i avfallslagen (686/2011). I marken hade grävts en avfallsgrop där avfallsmassan bestod av bland annat kylskåp, en elspis, byggavfall, kanistrar, bildäck, plast, tegelstenar, plåt, avfallssäckar, en mikrovågsugn, en tvättmaskin, ett lastflak och olika slags elektroniskt avfall. Avfallsmassan skulle anses vara sådan som förorsakade nedskräpning, då i ärendet inte hade lämnats utredning om att avfallet skulle ha förorsakat sådan förorening av jordmån som avses i 7 § i miljöskyddslagen (86/2000). I ärendet borde inte med hänvisning till att något av avfallet eventuellt medförde risk för förorening av jordmånen ha meddelats ett åläggande med stöd av 84 § i miljöskyddslagen, då ett likadant åläggande om fullgörande av skyldigheten att städa upp fastigheten kunde meddelas med stöd av 75 § i avfallslagen.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Taina Pyysaari samt miljösakkunnigråden Olli Dahl och Harri Koivusalo. Föredragande Elina Nyholm.

 
Publicerad 13.9.2017