Årsboksbeslut

22.9.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ny skyddsgrund – Tidpunkt då skyddsgrunden framfördes – Sexuell läggning – Bedömning av en asylsökandes trovärdighet – Muntlig förhandling
18.9.2017
Markanvändning och byggande – Undantag – Rivning av byggnad – Detaljplan – Skyddsbestämmelse – Tvingande skäl – Behov av undantag – Byggnad som är belägen på två fastigheter – Fastighetsgräns – Olika ägare – Rivningsorder som allmän domstol meddelat i avtalsförhållandet mellan ägarna
13.9.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Internprissättning – Koncern – Inhemskt moderbolag – Serviceavgift – Vinstpåslag – Kostnadsplusmetoden – Jämförbart bolag
13.9.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Skatteplikt för inkomst – Internprissättning – Koncern – Koncernbolag som tillhandahåller tjänster – Verksamhetsstyrningssystem – Serviceavgift – Modell för kostnadsfördelning – Enterprise Resource Planning
4.9.2017
Mervärdesskatt – Eget bruk av byggtjänst – Grynder – Skattegrund – Tak för skattegrundens belopp – Mervärdesskattedirektivets tolkningsverkan

Korta referat

13.9.2017
Punktskatt – Import från medlemsstat – Eget bruk – Kommersiellt syfte – Importbegränsning – Snus
13.9.2017
Avfallslagen – Nedskräpningsförbud – Miljöskyddslagen – Förbud mor förorening av jordmån – Förvaltningstvång – Tillämplig lag

Andra beslut

11.8.2017
Besvär i ett ärende som gäller miljötillstånd för torvproduktion (Våtmossen, Malax), om beslutet finns också ett kort referat