Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

29.4.2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Prejudikatbesvär – Periodisering av inkomst – Spel – Virtuella pengar
29.4.2016
Beskattning av personlig inkomst – Hushållsavdrag – Utomlands utfört arbete – Tidigare med ett laga kraft vunnet avgörande avgjort ärende – Rättskraft – Ny prövning till följd av ändrad retroaktiv lagstiftning
29.4.2016
Beskattning av personlig inkomst – Hushållsavdrag – Arbete som utförts utomlands – Tillräcklig utredning – Frihet att tillhandahålla tjänster – Fri rörlighet för personer – Retroaktivitet
27.4.2016
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Skyddsbestämmelse – Riksomfattande mål för områdesanvändningen – Byggda kulturmiljöer av riksintresse – Byggnadsskydd – Säkrande av möjligheterna att utveckla hamnar av riksintresse – Västra hamnen i Hangö – Engelska magasinet

Korta referat

3.5.2016
Passärende – Hinder för att bevilja pass – Dom med vilken någon dömts till straff – Yrkesutövning – Förbud mot dubbel bestraffning – Nebis in idem

Andra beslut

27.4.2016
Besvär som gäller miljötillstånd (Eckerö, Åland)