Årsboksbeslut

22.11.2017
Beskattning av personlig inkomst – Förhandsavgörande – Egentlig arbetsplats – Sekundär arbetsplats – Arbetsgivarens verksamhetsställe – Resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen – Hem – Distansarbete
22.11.2017
Gruvdrift – Gruvlagen – Avslutande åtgärder och efterbehandlingsåtgärder vid gruvdrift – Övergångsbestämmelser – Bestämmelser som är behövliga för tryggande av allmän och enskild fördel – Säkerhet – Skyldighet att ställa säkerhet
22.11.2017
Barnskydd – Domstolens tillstånd till undersökning av barn – Utredning av behovet av barnskydd – Vite – Förvaltningsdomstolens behörighet – Proportionalitetsprincipen
21.11.2017
Beställaransvarslagen – Försummelseavgift – Beställarens utredningsskyldighet – Internationell transporttjänst – Transporttjänst som utförts i Finland – Underleveransfakturering – Bedömning av gränsvärde – Avtalets värde
15.11.2017
Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Parkeringsplats – Användningsändamål – Behov av undantag – Generalplan – Absolut bygginskränkning – Bygginskränkning på strandområde

Korta referat

21.11.2017
Vattenhushållningsärende – Slutsyn – Tillämplig lag – Efterhandstillsyn – Den nya vattenlagen – Ikraftträdande

Andra beslut

8.11.2017
Besvär över trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil (Åland)