Årsboksbeslut

18.8.2017
Specialomsorger om utvecklingsstörda –Begränsning av grundläggande rättigheter – Användning av andra än i lag reglerade begränsningsåtgärder – Kameraövervakning – Kameraövervakning av rum och toalettutrymmen som är i en utvecklingsstörd persons enskilda bruk – Skydd för privatliv och hemfrid – Ordning för sökande av ändring
17.8.2017
Skjutvapen – Förvärvstillstånd – Eldkraftigt vapen – Flera vapen – Hobby som grund för ansökan
14.8.2017
Mervärdesskattelag – Rätt till avdrag – Kostnader som hänför sig till försäljning av aktier i dotterbolag – Avslutande av rörelse
11.8.2017
Beskattning av personlig inkomst – Beskattningsförfarande – Kringgående av skatt – Framställande av yrkande om att besvär ska avslås – I vilken omfattning ett ärende ska prövas av domstol
11.8.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Omstrukturering av företag – Sakkunnigkostnader – Avdragsgilla kostnader – Kostnad som hänför sig till ett år – Aktivering

Korta referat

18.8.2017
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Åland – Rikets behörighet i ett ärende som hänför sig till rättskipning – Meddelande av beslut efter anslag – Delfående – Besvärstid
18.8.2017
Postverksamhet – Samhällsomfattande tjänster – Postpakettjänster – Föreläggande som gäller verkställighet – Upphävande av beslut – Föreläggande enligt vilket ett upphävt beslut ska iakttas – Postlagen – Postdirektivet – Ett direktivs tolkningsverkan
17.8.2017
Markanvändning och byggande – Generalplan – Bestämmelse i plan – Bygginskränkning – Oskälighet – Vindkraft – Bullerområde – Utredning

Andra beslut

11.8.2017
Besvär i ett ärende som gäller miljötillstånd för torvproduktion (Våtmossen, Malax), om beslutet finns också ett kort referat