Årsboksbeslut

7.7.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Sexuell läggning – Bedömning av personlig trovärdighet – Muntlig förhandling
6.7.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – För handläggningen ansvarig medlemsstat – Familjemedlem – Bevisbördan för den som ansökt om internationellt skydd – Rättsmedel
6.7.2017
Kommunalärende – Valnämnd – Sammansättning – Medlem – Ersättare
5.7.2017
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Detaljplanebestämmelser – Värdefullt trapphus – Hiss – Bygglovsförfarande
30.6.2017
Olyckshändelse i skola – Offentligrättslig fordran – Tillämpning av lagen om preskription av skulder – Preskription – Preskriptionstid

Korta referat

6.7.2017
Utlänningsärende – Rättshjälp – Arvode enligt ärende – Upphörande av flyktingstatus

Andra beslut

12.6.2017
Delgeneralplan för vindkraftspark (Nykarleby, Kröpuln)